درج بنر

درج بنر

نام پنل مکان اندازه بنر قیمت مدت نمایش Ads 1 بنر بالای سایت ۶۰*۴۶۸ ۲۰۰۰۰۰ تومان یک ماه Ads 2 بنر بالای سایت ۹۰*۹۷۰ ۳۰۰۰۰۰ تومان یک ماه Ads 3 بنر پایین سایت ۹۰*۹۷۰ ۲۵۰۰۰۰ تومان یک ماه Ads 4 بنر بالای مقاله ۹۰*۷۲۸ ۱۵۰۰۰۰ تومان یک ماه Ads 5 ...

ادامه مطلب